Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi

ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź Centrala tel. (042) 689 50 00

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, dr med. Józef Tazbir, tel. (042) 689 50 12

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr med. Jerzy Badowski, tel. (042) 689 50 13

Sekretariat tel. (042)689 50 10/11

Z-ca Dyrektora d/s Onkologii dr med. Zbigniew Morawiec, tel. (042) 689 50 42

Izba Przyjęć Onkologiczna tel. (042) 689 54 10

Sekretariat Onkologii tel. (042) 689 50 40/41

Regionalny Ośrodek Onkologiczny wchodzący w skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika, jest jedyną placówką w regionie łódzkim, która udziela kompleksowych świadczeń z zakresu onkologii. Pacjęci Ośrodka mają zapewniony dostęp do diagnostyki, która umożliwia dokładne i szybkie postawienie rozpoznania oraz zaplanowanie procesu leczenia. Lekarze natomia mają możliwość zasięgania wysokospecjalistycznych opinii z wielu dziedzin medycyny m.in. torakochirurgii, chirurgii naczyniowej, ortopedii czy hematologii.

Komórki Organizacyjne Regionalnego Ośrodka Onkologicznego:

Klinika Chemioterapii
wchodzi w skład Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego.

Kierownik, tel. (042)689 54 31/32

Chorzy na nowotwory złośliwe mają tu zapewnioną pełną diagnostykę która umożliwia dokładne i szybkie postawienie rozpoznania, a także zastosowanie najbardziej nowczesnych i stwarzających szansę największej skuteczności programów chemioterapii.

Oddział Chemioterapii
Ordynator, tel. (042) 689 54 51/52

Oddział ma możliwość wysokospecjalistycznych konsultacji w zakresie wszystkich specjalności na oddziałach i w jednostkach diagnostycznych Szpitala oraz w jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach Oddziału Chemioterapii funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Szpiku Kostnego, w której wykonywane są badania szpiku kostnego dla osób chorych na nowotwory z województwa łódzkiego.

Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi
Kierownik, tel. (042) 689 54 41/42

Wykonywane są specjalistyczne badania diagnostyczne, których celem jest wczesne wykrycie nie tylko zmian pierwotnych, ale także przerzutów zwłaszcza do wątroby i węzłów chłonnych.

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Ordynator, tel. (042) 689 54 61/62

Oddział Chirurgii Onkologicznej specjalizuje się w operacjach nowotworów piersi, żołądka, odbytnicy i skóry. W przypadku operacji łagodnych guzów piersi stosujemy kleje tkankowe co pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty kosmetyczne. Dokonywane jest odtwarzanie piersi po amputacji z powodu raka unikalną metodą TRAM (z tkanek własnych) lub przy użyciu protez silikonowych.

Oddział Onkologii Ogólnej i Radioterapii
Ordynator, tel. (042) 689 55 21/22

Oddział Onkologii Ogólnej i Radioterapii świadczy usługi w zakresie radioterapii radykalnej i paliatywnej dorosłych i dzieci. Na Oddziale prowadzona jest nowoczesna radioterapia i nowoczesna wielolekowa „agresywna” chemioterapia według współczesnych europejskich i światowych standardów. Leczenie prowadzone jest tu zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, zalecanymi przez Instytut Onkologii w Warszawie

Oddział Radioterapii Ginekologicznej z Pracownią Brachyterapii

Ordynator, tel. (042) 689 55 01/02

Oddział Radioterapii Ginekologicznej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego jest jedyną placówką w makroregionie łódzkim, która zajmuje się radioterapią nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych. Pacjentki poddawane są tu radioterapii jako wyłącznej metodzie leczenia lub jako części leczenia skojarzonego.

Zakład Teleradioterapii
Kierownik, tel. (042) 689 55 51/52

W Zakładzie napromienianie wiązką z zewnątrz (teleradioterapia) stosowane jest jako leczenie samodzielne u chorych po leczeniu chirurgicznym i w skojarzeniu z chemioterapią. Zakład wyposażony jest w aparaturę, dzięki której ma możliwość korzystania z pełnej gamy różnorodnych wiązek promieniowania. Do planowania leczenia używane są symulatory, komputerowe trójwymiarowego systemu planowania i tomografu komputerowego, spełniając w ten sposób wymogi standardów światowych w tym zakresie.

Oddział Opieki i Radioterapii Paliatywnej

Kierownik, tel. (042) 689 54 81/82

Oddział zajmuje się leczeniem paliatywnym osób chorych na nowotwory. Ma możli wość przeprowadzania odpowiedniej diagnostyki, jak i leczenia, łącznie ze specjali stycznym postępowaniem jakim jest np. paliatywna radioterapia.

W sktad Oddziału Opieki i Radioterapii Paliatywnej wchodzą następujące jednostki:

Poradnia Leczenia Bólu
Zespół wizyt domowych lekarskich i/lub pielęgniarskich
Oddział stacjonarny.

Oddział Chorób Rozrostowych
Ordynator, tel. (042) 689 54 70

Oddział Chorób Rozrostowych prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu chłonnego oraz innych chorób nowotworowych, zwłaszcza raka płuca, raka piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, układu moczowopłciowego i czerniaka.

Ośrodek Mammografii – Centrum Skriningu Raka Sutka
Kierownik, tel. (042) 689 56 91

Ośrodek Mammografii stanowiący integralną część Regionalnego Ośrodka Onkol gicznego wykonuje:

profilaktyczne, kontrolne badania mammograficzne u kobiet powyżej 40 roku życia,
badania mammograficzne ze wskazań lekarskich u kobiet w każdym wieku,
badania mammograficzne pogłębione, tj. biopsje aspiracyjne cienkoigłowe zmian niemacalnych w piersiach metodą stereotaksji,
oznaczanie przedoperacyjne podejrzanych zmian niemacalnych w piersiach przy pomocy metalowych znaczników,
badania USG piersi oraz biopsje aspiracyjne cienkoigłowe guzów piersi pod kontrolą USG.

Ośrodek Mammografii dysponuje nowoczesną aparaturą, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych badań. Pacjentki przyjmowane są w godzinach 8.00-15.00, Wyniki mammografii i USG piersi wydawane są w dniu wykonania badania.

Zakład Rentgenodiagnostyki Ośrodka Onkologii
Kierownik, tel. (042) 689 55 40/41

Zakład wyposażony jest w aparaturę diagnostyczną, która zapewnia wykonanie pełnego zakresu badań rentgenowskich, w tym także badań kontrastowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, urografii i fistulografii.

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, ul. Paderewskiego 4
Kierownik, tel. (042) 689 56 23/24

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna przyjmuje pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

W skład Przychodni wchodzą:

Poradnia Onkologii Ogólnej, tel. (042) 689 56 23/24
Poradnia Chirurgii Onkologicznej z salą operacyjną i opatrunkową, tel. (042) 689 56 23/24 .
Poradnia Ginekologii Onkologicznej, tel. 689 56 23/24
Poradnia Chemioterapii z salą chemioterapii dziennej, tel. (042) 689 56 23/24
Profilaktyczna Poradnia Chorób Sutka,

oraz następujące gabinety specjalistyczne:

Gabinet Laryngologii Onkologicznej,
Gabinet Urologii Onkologicznej,
Gabinet Stomatologiczny,
Gabinet Krioterapii,
Gabinet Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
Gabinet EKG.

W Przychodni wykonuje się przede wszystkim:

badania ginekologiczno – onkologiczne,
badania (konsultacje) chirurgiczno – onkologiczne,
zabiegi chirurgiczne, elektrochirurgiczne, krioterapeutyczne,
badania (konsultacje) radioterapeutyczne,
badania (konsultacje) chemioterapeutyczne,
kroplowe wlewy dożylne cytostatyków,
pobieranie materiału do badań histopatologicznych, bakteriologicznych, cytologicznych,
badania endoskopowe układu moczowego,
adania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do Szpitala odbywa się w izbie przyjęć, wymagane jest skierowanie oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego.