Prawa i zalecenia dla pacjentów

Prawa i zalecenia dla pacjenta onkologicznego
Przedstawione poniżej prawa pacjenta onkologicznego zostały przygotowa­ne przez Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Przeciwrakowych (ECL) przy współudziale strony polskiej i opierają się na aktach prawnych obowią­zujących w Polsce.

1. Wymagania w zakresie wczesnego wykrywania, rozpoznawania i leczenia

Dla
poprawy zdrowotności, spodziewanej długości życia, zmniejszania niepewności i cierpienia pacjentów, a także dla zapobiegania marnowaniu środków, należy propagować wymagania w zakresie wczesnego wykrywania, diagnozy i leczenia. Każdy pacjent onkologiczny, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego, czy miejsca zamieszkania ma prawo do możliwie najlepszego wczesnego wykrywania, diagnozy i leczenia.

Elementy składowe:

 • uzgodnione standardy jakości z uwzględnieniem istniejących standardów europejskich
 • wykwalifikowane zespoły wielodyscyplinarne jakość i dostępność informacji i komunikacji z pacjentem
 • prawo do szczerej i delikatnej odpowiedzi na pytania
 • najnowocześniejszy sprzęt techniczny i technologia
 • wskazania kliniczne
 • zapewnienie jakości
 • ciągłość działań i ich koordynacja pomiędzy różnymi jednostkami i sektorami
 • prawo do uzyskania drugiej opinii  minimalne listy oczekujących
 • dostęp do badań klinicznych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe  
 • wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji

2. Jakość opieki

Jakość opieki musi wynikać z kompleksowego podejścia do zaspokojenia potrzeb pacjentów i ich rodzin. Jakość opieki należy promować w celu poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin, a także w celu lepszego wykorzystania dostępnych środków.

Elementy składowe:

 • pacjenci winni mieć prawo bezpośredniego uczestnictwa w decydowaniu o opiece nad nimi
 • dostęp do szerokiego zakresu usług (szpital domowy, usługi środowiskowe)
 • skoordynowane usługi medyczne, społeczne i psychologiczne
 • wsparcie ze strony rodziny
 • zwiększone środki lokalne na rzecz pacjentów i ich rodzin
 • opieka podtrzymująca i paliatywna, w tym zwalczanie bólu
 • wspieranie integracji leczenia uzupełniającego w trakcie leczenia konwencjonalnego
 • dostęp do zespołu wielodyscyplinarnego
 • dostęp do specjalistycznych usług przeciwnowotworowych
 • integracja ochotniczych i charytatywnych organizacji zwalczających
  choroby nowotworowe
 • prawo do prywatności i leczenia w godności

 

3. Stosunki pomiędzy pacjentem, a pracownikami służby zdrowia

Stosunki te muszą opierać się na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu. Stosunki te winny być określane w kategoriach praw związanych z zadaniami i obowiązkami.Elementy składowe:

 • zagwarantowany czas na konsultację i komunikację,
 • prawo do opieki o najwyższej jakości,
 • prawo do wolnego wyboru,
 • prawo od pełnej informacji o rozpoznaniu, leczeniu, dalszej opiece i rokowaniu, a także prawo do bycia nie informowanym,
 • prawo do otrzymywania informacji za pośrednictwem odpowiednich środków,
 • prawo do udzielania lub wstrzymania zgody,
 • prawo dostępu do osobistej dokumentacji medycznej,
 • prawo do prywatności,
 • prawo do wysłuchania i załatwienia zażaleń,
 • na życzenie, prawo do włączenia członków rodziny.

 

4. Dostęp do informacji pacjenta

Należy promować dostęp pacjenta i jego rodziny do informacji w celu zapewnienia maksymalnego doinformowania, zmniejszania napięcia, stresu i dla lepszego radzenia sobie z problemem. Informacja może pochodzić od przedstawicieli służby zdrowia, innych źródeł zewnętrznych, (internet, gazety, telewizja, itp.) a także od organizacji na rzecz zwalczania raka.

Elementy składowe:

 • dyskusja i komunikacja,
 • dostępność informacji adresowo-telefonicznych (szpitale, hospicja, usługi),
 • kodeks standardów i wytycznych w sprawie zapewnienia rzetelnej i udokumentowanej informacji,
 • rola stowarzyszeń jako źródła informacji.

 

5. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Wsparcie psychologiczne ma zasadnicze znaczenie dla zaspokajania całego zakresu potrzeb emocjonalnych w czasie przyzwyczajania się pacjenta i rodziny do postawionej diagnozy, leczenia i etapów następujących po leczeniu. Istotne jest także wsparcie uczuciowe.Elementy składowe:

 • dostęp do wsparcia psychologicznego na każdym etapie przebiegu choroby
 • odpowiednie wyszkolenie osób świadczących usługi zdrowotne w zakresie wsparcia psychologicznego i komunikacji
 • dostęp do psychologa we wszystkich sytuacjach opieki nad pacjentem onkologicznym
 • rola stowarzyszeń do walki z rakiem w szpitalach i środowisku społecznym
 • grupy wsparcia
 • techniki internetowe stwarzające możliwości nawiązywania kontaktów celem wspierania pacjentów i wymiany doświadczeń z byłymi pacjentami
 • osoby, które były pacjentami, mogą udzielić nieformalnego wsparcia osobom z diagnozą nowotworową
 • dostęp do telefonu zaufania
 • rola pomocy wzajemnej i grup wsparcia.

6. Wsparcie socjalne i finansowe

Należy promować wsparcie socjalne i finansowe celem uniknięcia dodatkowego obciążenia finansowego i socjalnego dla pacjenta i rodziny. Istotne są też potrzeby sprawujących opiekę.

Elementy składowe:

 • doradztwo w sprawach możliwości pomocy finansowej,
 • doradztwo w sprawach znajomości świadczeń ustawowych i składa­
  nia wniosków
 • wsparcie jest niezbędne przez cały okres choroby nowotworowej
  i po jej wyleczeniu w razie potrzeby, specjalne wsparcie dla członków rodziny
 • specjalna ochrona  pracowników (zwolnienia chorobowe,  praca
  w niepełnym wymiarze godzin, gwarancja zatrudnienia)
 • pomoc grupom szczególnie wrażliwym (obcokrajowcy, bezrobotni,
  niepełnosprawni) na tle choroby nowotworowej
 • możliwości kształcenia, przeszkolenia i podejmowania pracy
 • konkretne wsparcie praktyczne.7. Rehabilitacja

Pacjent musi mieć dostęp do rehabilitacji zarówno podczas jak po zakończeniu leczenia. Rehabilitacja przywraca zdrowie, dobry stan emocjonalny i lepszą jakość życia. W rehabilitacji niezbędne jest podejście kompleksowe (fizyczne, socjalne, zawodowe, psychologiczne i duchowe) oraz wielodyscyplinarne.

Elementy składowe:

 • kompleksowe ujęcie rehabilitacji
 • zindywidualizowany plan rehabilitacji pacjenta jako integralny składnik leczenia
 • bieżące programy oświatowe na temat leczenia nowotworów, skutków ubocznych i problemów po wyleczeniu
 • zapobieganie i leczenie skutków ubocznych (np. depresji po leczeniu),
 • możliwości chirurgii odtworzeniowej
 • ułatwianie zatrudnienia
 • wsparcie w zakresie ponownej integracji w środowisku pracy, zapobieganie napiętnowaniu i uprzedzeniom
 • dostęp do ubezpieczenia i kredytu bankowego
 • opieka domowa
 • wsparcie idei niezależności
 • wspieranie służby zdrowia w zachęcaniu pacjentów i ich rodzin do przejmowania większej kontroli nad swoim losem.

 

8. Opieka paliatywna

Należy promować leczenie i opiekę paliatywna, a także ułatwiać do­stęp do nich dla zminimalizowania problemów i poprawy wsparcia pacjentów i ich rodzin w końcowym etapie życia.

Elementy składowe:

 • elastyczne i zindywidualizowane rozwiązania dla każdego pacjenta,
 • prawo pacjenta do wyboru miejsca opieki i zgonu, oraz dostępu do skutecznego zwalczania objawów,
 • zapewnienie wsparcia rodzinom przed i po zgonie,
 • ułatwianie dostępu do paliatywnej opieki ogólnej i specjalistycznej,

 • dostęp do zespołów wielodysyplinarnych.

 

9. Rzecznictwo

Rzecznictwo ma uczynić pacjenta partnerem i aktywnym uczestnikiem wobec świadczących opiekę zdrowotną i socjalną. Pomaga ono zapewnić optymalne leczenie i jego wynik. Rzecznictwo musi też uznać rolę pacjenta w planowaniu i przygotowywaniu usług.

Elementy składowe:

 • organizacje pacjentów, świadczące pomoc w relacjach z administracją publiczną i szpitalami,
 • konstruktywny dialog między pacjentami, stowarzyszeniami i głównymi uczestnikami,
 • promowanie nawiązywania kontaktów z różnymi organizacjami,
 • szkolenie i bieżące wsparcie w skutecznym rzecznictwie pacjentów.