Polski komitet Zwalczania    Raka
Polski Komitet Zwalczania Raka

oddział w Będzinie

PKZR jest stowarzyszeniem jednoczącym osoby i instytucje zatroskane wzrastającym zagrożeniem chorobami nowotworowymi. Członkowie Komitetu pragną wspólnie przeciwdziałać tym schorzeniom oraz ich społecznym skutkom. Wykorzystują do tego wszelkie dostępne środki i metody.

W Polsce występuje szereg istotnych czynników ryzyka zachorowania na nowotwory, takich jak: palenie papierosów, nieprawidłowe odżywianie, picie alkoholu, skażenie środowiska.

Każdego roku zachoruje w Polsce na raka 110.000 osób, a ponad 80.000 umrze z tego powodu. Oznacza to, że obecnie co 4 Polak (Polka) zachoruje na raka, a co 5 straci życie z powodu nowotworu. Medycyna w Polsce ratuje rocznie ok. 30.000 chorych na nowotwory.

Współczesna wiedza umożliwiłaby uratowanie dalszych 30.000, gdyby nie było barier: finansowej i świadomości społecznej (np. w USA odsetek wyleczeń chorych na raka jest około dwukrotnie wyższy niż w Polsce).

Skład zarządu PKZR o/Będzin:

Prezes: lek. med. Andrzej Jankowski

Wiceprezes: mgr Wiesława Bahr

Działalność Polskiego Komitetu Zwalczania Raka:

 • PKZR rokrocznie organizuje w kwietniu dni walki z rakiem – akcję informującą o czynnikach sprzyjających zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz o możliwościach wczesnego wykrywania i leczenia
 • Organizuje nauczanie o tematyce nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki (w za­kładach pracy, szkołach i innych instytucjach)
 • Współtworzy i uczestniczy w realizacji programu promocji zdrowia w ramach projektu Światowej Organizacji Zdrowia „Szpital Promujący Zdrowie”
 • Organizowanie spotkań dla osób zainteresowanych, pragnących współdziałać w realizacji celów komitetu oraz pragnących uzyskać konkretne informacje w zakresie profilaktyki i leczenia onkologicznego
 • PKZR patronuje i działa na rzecz rozwoju lecznictwa onkologicznego
 • Komitet wspiera opiekę i terapię paliatywną u osób w zaawansowanym okresie choroby

Kierunek działań Oddziału:

 • Promocja zdrowia: rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji na temat nowotworów złośliwych – w szkołach, zakładach, instytucjach:
  • wykłady
  • filmy video
  • wydawnictwa
 • Akcje (Dzień Walki z Rakiem)
 • Kluby osób po przebytym leczeniu onkologicznym (Amazonki) i inne
 • Wspieranie terapii i opieki paliatywnej (Hospicjum Onkologiczne)
 • Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia
 • Działanie na rzecz rozwoju lecznictwa onkologicznego

Plany PKZR na XXI wiek:

 • Dążenie do powołania R.P. Narodowego Programu Walki z Rakiem.
 • Wprowadzenie Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów w całym kraju.
 • Kontynuowanie akcji „Przepustka do XX wieku”.
 • Wprowadzenie w życie Europejskiej Deklaracji Praw Osób z Chorobą Nowotworową.
 • Uruchomienie akcji „Jeden mammobus dla każdego województwa”.
 • Utworzenie Oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w każdym województwie.
 • Rozszerzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami prowadzącymi walkę z rakiem, szczególnie w zakresie oświaty zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
 • Prowadzenie działalności naukowej.


Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział w Będzinie w ramach realizacji Programu Antynikotynowego finansowanego przez Zarząd Główny Polskiego Komitetu Zwalczania w Warszawie organizował w szkołach średnich zajęcia warsztatowe oraz wykłady na temat: „Psychologiczne mechanizmy uzależnień od nikotyny” i „Wpływ palenia tytoniu na zdrowie”. Wykłady wygłosili – mgr Wiesława Bahr – doświadczony psycholog w dziedzinie uzależnień i lekarze – Izabela Bronikowska oraz Patrycja Tekiel. Przekazano młodzieży informacje o sposobach rzucenia palenia i radzenia sobie z zespołem abstynencyjnym.

Celem programu było przede wszystkim uświadomienie młodzieży w zakresie sposobów przezwyciężenia nałogu i rozładowywania przeżywanych napięć emocjonalnych w sposób asertywny, bez sięgania po środki psychoaktywne, co w efekcie spowodowałoby zmniejszenie ilość osób palących papierosy. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele Urzędów Miast.

Polski Komitet Zwalczania Raka O/Będzin kontynuował udział w projekcie Światowej Organizacji Zdrowia „Szpital Promujący Zdrowie”, który był realizowany na podstawie umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Będzinie oraz z Fundacją „Pro Salute”.

Przeprowadzono cykl szkoleń na temat: „Środowiskowe zagrożenia dla zdrowia w aspekcie chorób nowotworowych”. Projekt był finansowany przez Stowarzyszenie Włoskie dla Solidarności Między Narodami z siedzibą w Gliwicach.

W sumie przeprowadzono 40 wykładów dla 1400 uczniów w następujących szkołach średnich Dąbrowy Górniczej.

 • w Zespole Szkół Ekonomicznych
 • w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • w II Liceum Ogólnokształcącym
 • w Zespole Szkół Technicznych
 • w Technicznych Zakładach Naukowych.

Ponadto utworzono grupę 10 wolontariuszy, którzy towarzyszyli chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową przebywającym w domu.

Polski Komitet Zwalczania Raka O/Będzin wspólnie z Fundacją „Pro Salute” zorganizował dwie konferencje związane z medycyną paliatywną. Tematem pierwszej konferencji, która odbyła się 7 kwietnia 2000 w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie było „Zadania lekarzy w holistycznym postępowaniu paliatywnym w zaawansowanym okresie schorzeń nowotworowych”. Tematem drugiego spotkania było „Znaczenie terapii wspomagającej w onkologii”, a odbyła się ona 29 września 2000 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Historia

Polski Komitet Zwalczania Raka jest kontynuatorem chlubnej tradycji społecznej walki z rakiem w Polsce. Ponad 400 lat temu w 1584 r. zostało założone przez księdza Piotra Skargę Bractwo Miłosierdzia, którego celem była opieka „..nad niemocą trapionych” w tym chorych na raka.

Wśród założycieli Bractwa był król Zygmunt III Waza oraz królowa. Z inicjatywy Bractwa utworzono w 1591 r. w Warszawie, pierwszy w Europie szpital dla chorych na raka. Pod koniec XIX w. powstały w Warszawie dwa oddziały dla chorych na nowotwory.

W dniu 6 lutego 1906 r. z inicjatywy dr Józefa Jaworskiego na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego powołany został „Komitet w celu badania i leczenia choroby zwanej rakiem” który w 1907 r. na Zjeździe Lekarzy i Przyrodników uznano za wspólny dla Ziem Polskich wszystkich zaborów. Komitet ten podjął aktywną działalność.

W 1917 r. powstała w Łodzi z inicjatywy Komitetu pierwsza przychodnia dla chorych na nowotwory.

W wyzwolonej z niewoli Polsce już 6 kwietnia 1921 r. powstał Polski Komitet do Zwalczania Raka, który 14 grudnia 1924 r. ogłosił Pierwszy Program Wałki z Rakiem. Na ówczesne warunki był on bardzo nowoczesny, zakładając koncentrację działań w trzech zasadniczych kierunkach: 1. badania kliniczne i epidemiologiczne. 2. działania w zakresie oświaty zdrowotnej. 3. inicjowanie budowy szpitali dla chorych na nowotwory złośliwe.

Dzięki staraniom Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka wybudowano w Warszawie Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, którego otwarcie nastąpiło 29 maja 1932 roku. Po II wojnie światowej Komitet mógł być reak­tywowany dopiero w 1984 roku.

22 czerwca 1995 roku w Warszawie na II Walnym Zjeździe dokonano analizy dotychczasowej działalności i ustalono program mający szczególnie na celu przełamanie barier emocjonalnych, które wciąż oddzielają w naszym społeczeństwie ludzi chorych na raka od zdrowych.