O Fundacji

         Fundacja „Pro Salute” została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym

07.06.1991 r. z inicjatywy grupy lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Będzinie.

Zarząd składa się z 3 osób powoływanych przez Zgromadzenie.

Zgromadzenie Fundatorów liczy 22 osoby

Rada powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów składa się z od 5 do 20 osób zasłużonych dla Fundacji.

Fundatorzy określili cele:

  • Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Będzinie zmierzających
    do unowocześnienia , rozbudowy i poprawy jego wyposażenia .
  • Wspomaganie w miarę posiadanych środków innych placówek Ochrony Zdrowia .
  • Popieranie naukowo – dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Będzinie , przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia, działalność wydawniczą .
  • Popieranie idei powstania i sponsorowania hospicjum .
  • Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych .

Skład Zarządu Fundacji „Pro Salute”:

Prezes Fundacji „Pro Salute”      lek. med. Andrzej Jankowski
Członkowie Zarządu      Pani Grażyna Smalec
  Lek. stom. Janusz Fijałkowski

Fundacja „Pro Salute” mieści się

w Będzinie przy ul. Sączewskiego 27

lek. med. Andrzej Jankowski       Prezes Fundacji „Pro Salute”
Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Pro Salute”
Lek. stom. Janusz Fijałkowski Skarbnik Zarządu
Krystyna Piątek Koordynator Opieki Paliatywnej
Grażyna Smalec Główna Księgowa
Marzena Kańtoch Asystent ds. Organizacyjnych

Tel/fax (032) 267 32 85