Centrum Informacji o    Środowiskowych    Zagrożeniach dla Zdrowia

Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia

Centrum zostało utworzone w 2001 roku przy wspołudziale Stowarzyszenia Włoskiego dla Solidarności między Narodami AISPO i Cooperazione Italiano

 

Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia udostępnia osobom zaineresowanym – lekarzom i pacjentom , medyczne informacje o wpływie środowiskowych skażeń ma zdrowie, co może być pomocne zarówno
w profilaktyce zachorowań jak i w leczniu.

 

Centrum udziela informacji na temat wpływu na zdrowie
potencjalnie szkodliwych czynników chemicznych,fizycznych i biologicznych w zakresie :

 • charakterystyki ogólnej substancji
 • składu chemicznego
 • skutków klinicznych narażnia/objawów zatrucia
 • opieki lekarskiej i badań labolatoryjnych
 • opisu przypadków klinicznych
 • postępowania leczniczego w przypadku zatrucia
 • toksycznych substancji
 • farmakokinetyki substancji
 • własnciwości fizykochemicznych substancji
 • dostępnego piśmiennictwa

 

 

Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia dysponuje ponadto informacjami na temat toksycznego oddiaływania związków chemicznych na środowisko, wraz z zaleceniami co do postępowania w sytuacjach awaryjnych i naglących zwiazanych ze skażeniem.

 

Informacja dotycząca zwiazków toksycznych obejmuje:

 • identyfikację substancji
 • skutki zdrowotne narażenia
 • postepowanie lecznicze w przypadku narażenia
 • toksyczność
 • dawki toksyczne i śmiertelne
 • standardy postępowania w miejscu pracy
 • zasady zapobiegania zagrożeniom środowiskowym
 • zasady transportowania substancji
 • zasady przechowywania substancji
 • zasady i srodki ochrony osobistej
 • ryzyko w przypadku zapalenia się
 • ryzyko w przypadku eksplozji
 • ryzyko w przypadku pylenia i parowania
 • ryzyko związane z wchodzeniem w reakcje chemiczne
 • zasady bezpiecznej ewakuacji z miejsca zagrożenia
 • wytyczne dotycząc eliminacji i neutralizacji
 • postepowanie w razie zaistnienia ryzyka skażenia środowiska
 • wpływ toksyczny na środowisko
 • własciwości fizykochemiczne
 • pobieranie i przechowywanie próbek oraz metody analityczne