Cele leczenia przerzutów nowotworowych do kości

 

Celem leczenia przerzutów nowotworowych do kości jest poprawa jakości życia chorych poprzez ograniczenie bólu, zapobieganie i skrócenie unieruchomienia, które może powodować m.in. odleżyny czy zapalenie płuc, leczenie hiperkalcemii a także – w konsekwencji – wydłużenie czasu przeżycia. Do leczenia kwalifikują się przede wszystkim ci chorzy, u których postęp przerzutów może stanowić przyczynę zgonu (pośrednią lub bezpośrednią). ostatnich latach obserwuje się jednak zmianę taktyki leczenia przerzutów nowotworowych do kości. Współcześnie ma ona na celu możliwie długie utrzymanie chorego w dobrej sprawności psychofizycznej. Stwierdzono bowiem, że u blisko połowy chorych z przerzutami nowotworowymi do kości bezpośrednią przyczyną zgonu nie jest progresja choroby nowotworowej lecz powikłania związane z długotrwałym unieruchomieniem. Takiemu podejściu terapeutycznemu sprzyja stałe wydłużanie czasu przeżycia chorych na nowotwory złośliwe oraz rozwój nowych metod leczenia chirurgicznego, napromienianiem czy też farmakologicznego.