Biuro praw pacjenta

Biuro praw pacjenta przy Ministrze Zdrowia

Do zadań Biura należy:

 • monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta,
 • przyjmowanie,  rozpatrywanie oraz udzielenie odpowiedzi napytania i skargi wpływające od pacjentów do Ministra Zdrowia,
 • zapewnienie pacjentom dostępu do poradnictwa i informacji prawnej w zakresie przepisów prawa medycznego,
 • współpraca z konsultantami krajowymi na rzecz nadzoru nad jakością usług medycznych w celu wydania opinii o stosowanym
  postępowaniu diagnostycznym i leczniczym zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
 • współpraca  z organizacjami  pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta w celu udzielenie pomocy poszkodowanym pacjentom,
  • wnioskowanie do Ministra Zdrowia o:przeprowadzanie czynności kontrolnych w trybie określnym przepisami ustawy o której mowa w pkt 1;
  • poinformowanie wojewody lub podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej o stwierdzonych nieprawidłowościach w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy o której mowa w pkt 1,

   

  1. przedstawienie Ministrowi Zdrowia, nie rzadziej niż 2 razy w roku, okresowych informacji obejmujących dane dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych przez Biuro w tym zakresie,
  2. realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia,
  3. współpraca z lekarzami i konsultantami wojewódzkimi na terenie całego kraju w celu uzyskania opinii lekarskiej, o stosowanym postępowaniu diagnostycznym i leczniczym zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.